INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest Zespół Żłobków Gminy Brzeźnica z siedzibą przy ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica lub poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Zespół Żłobków Gminy Brzeźnica, ul. Adama Gorczyńskiego 1, 34-114 Brzeźnica lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjny związanych z obowiązkiem wychowania, opieki i kształcenia dzieci w sposób odpowiedni do ich wieku i osiągniętego rozwoju, organizacją zajęć, wydarzeń i innych form aktywności dzieci oraz w celu wykonywania innych ciążących na Zespole Żłobków zadań i obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3),
  • przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia dziecka w związku z jego funkcjonowaniem w Zespole Żłobków (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit a RODO),
  • wykorzystywania wizerunku dzieci lub w innych przypadkach, gdy zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych osobowych dziecka w określonym zakresie i celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  • dokonywania rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, m.in. w związki z ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym),
  • zapewnienia dzieciom i pracownikom bezpieczeństwa oraz ochrony mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Zespołu Żłobków oraz na terenie wokół Zespołu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. utrzymywania z Panią/Panem bieżącego kontaktu, przesyłania informacji dotyczących działalności Zespołu Żłobków, ewentualnego ustalanie lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami itp.) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez Zespół Żłobków jego zadań statutowych. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez Zespół Żłobków.

W niektórych sprawach podanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych dziecka może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji danego celu.

 

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Pani/Pana dane osobowe oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celach określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez odpowiednie przepisy prawa.

2.Nagrania obrazu (monitoring) zawierające Pani/Pana dane osobowe, dane dzieci, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3.Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) przenoszenia danych osobowych,

5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.